פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים

למידע עבור פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים לחצו כאן

המועצה האזורית גן רווה

פנייה פומבית ליצירת מאגר מתכננים ויועצים

המועצה האזורית גן רווה (להלן: "המועצה"), מציעה בזאת למתכננים ו/או יועצים בתחומים המפורטים במסמכי הפנייה והעונים על תנאי הסף הקבועים במסמכים, להגיש מועמדות להיכלל במאגר מתכננים ויועצים של המועצה, וזאת לשם מתן שירותים למועצה במקצועות התכנון ו/או הייעוץ השונים.

את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר המועצה, או לקבלם במשרדי המועצה בעיינות.

המעוניינים להיכלל במאגר, נדרשים למלא את טפסי הבקשה ולצרף לבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס, ולהכניסם למעטפה סגורה עליה ירשם "בקשת הצטרפות למאגר מתכננים ויועצים", ולשלשלה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, וזאת לא יאוחר מיום 21/01/2018 , עד השעה 12.00 (בצהרים).

המועצה תבדוק הבקשות שהוגשו, ופונים אשר בקשתם תאושר, ייכללו במאגר מתכננים ויועצים של המועצה.


בכבוד רב,
המועצה האזורית גן רווה