הנחה בארנונה למשרתי מילואים

לידיעת תושבי המועצה אשר משרתים במילואים,

ברצוננו לעדכן כי מליאת המועצה החליטה לאמץ את תיקון 3ו' לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג- 1993, ולהקנות הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל בשיעור של 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים בגין הנכס.

ההנחה תינתן לחייל מילואים פעיל אשר מחזיק בתעודה תקפה שניתנה על- ידי צבא הגנה לישראל או באישור שניתן על- ידי צבא הגנה לישראל על כך שהוא "חייל מילואים פעיל" כהגדרת המונח בחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008.

ההנחה תינתן לנישומים אשר יגישו בקשה מתאימה למחלקת הגביה אליה יצרפו העתק מתעודת חייל מילואים פעיל תקפה לשנת המס בגינה מבוקשת ההנחה.