מדיניות ועדת הבחירות לעניין תעמולת בחירות -לרבות שלטים ומודעות לתקופת הבחירות

ועדת הבחירות מברכת את המועמדים לראשות המועצה, המועמדים לחברות במועצה המתמודדים לוועדים ביישובי המועצה, ומאחלת לכל תושבי המועצה חגיגת דמוקרטיה – חגיגת בחירות שמחה ומהנה.
המועמדים השונים מתבקשים לשמור הליך הוגן וראוי, תוך שמירה והקפדה על טוהר הבחירות, עמידה בהוראות החוק, אשר יפורטו להלן, שמירה על כבוד המועצה ותושביה ושמירה על הניקיון.

בהתאם לייעוץ המשפטי של המועצה, הוראות החוק הרלוונטיות, הינן:

 1. חוק הבחירות (דרכי תעמולה),התשי"ט 1959 (להלן- "חוק התעמולה");
 2. חוק עזר לגן רוה (שמירה על הנקיון ומניעת מפגעים), תשע"ד 2014 (להלן- "חוק העזר");
 3. חוזר מנכ"ל מיוחד 5/2018 – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות ברשויות המקומיות.

אמצעי פרסום:

לוחות מודעות ואזורי פרסום

1. המועמדים יורשו לפרסם על לוחות המודעות ברחבי היישובים. המועמדים יקפידו על ניצול שטח הפרסום תוך התחשבות בצרכי מועמדים אחרים וימנעו מהשתלטות על השטחים המוקצים, תוך מתן הזדמנות שוויונית ומידתית למפלגות ו/או המועמדים האחרים.

2. התנאים להצבת המודעות על גבי לוחות המודעות ובאזורי הפרסום הנ"ל הינם:בהתאם לסעיף 10(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) על שלט תעמולה שיתלה/יודבק על לוחות המודעות יחולו הכללים הבאים:

 1. המודעה המותרת לתלייה תהיה עד לגודל של 50 X 70 ס"מ;
 2. המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים;
 3. מציבי / מדביקי השלטים של המפלגות לא ידביקו שלטי תעמולת בחירות על גבי הודעות המועצה ו/או הודעות וועדת הבחירות.

מודעות על גבי דירות מגורים/משרדיה או מועדוניה של מפלגה/ רשימת מועמדים  

1. תעמולת בחירות תותר באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים ובלבד שהשלט לא יחרוג לבתים אחרים ו/או לשטח המשותף, אינו עלול לפגוע בבטיחות העוברים ושבים ואינו מפריע לתנועת רכבים והולכי רגל. 

2. להלן יוגדרו המקומות בהם יחול איסור על תלייה / הדבקה:

מטעמי בטיחות:

 • מעקות בטיחות, גשרים, תמרורים / רמזורים, כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם הצבת שלטים באופן הפוגע בשדה הראייה או בבטיחות של המשתמשים בכביש.
 • שלטי חוצות על צדי הקירות של בתים משותפים.
 • שילוט אשר נתלה על גבי גדר/חומת בניין או דירת גן הגובלים ברחוב.
 • שילוט אשר נתלה על גבי רכוש משותף בבניין.

מבנה ציבור:

חל איסור לתלייה / הדבקה על מבנה ציבור, לרבות גדר או חומה של מבנה הציבור / מרחב ציבורי / שצ"פ.

מטעמי איכות הסביבה:

 • חל איסור על הפעלת רמקולים / מע' כריזה
 • פוליגלים/ סטיקרים/ מדבקות/ מודעות/ שלטים על גבי עמודי חשמל, ארונות סעף, רמזורים, מתקני חוצות, תחנות אוטובוס.

תעמולה באירועי ציבור

תעמולת בחירות תותר במרחק של 25 מטר מאזור האירוע ובלבד שהדבר לא יהווה מטרד לציבור. על המתמודד לפנות מאזור האירוע כל חומר פרסומי אשר יחולק על ידו. חומר פרסומי אשר יוותר באזור האירוע יהווה עבירה על חוק העזר

סדר הפעולות לטיפול בהפרת האיסור על תלייה/הדבקה של שלטי תעמולת בחירות, יהיה כמפורט:

במקרה של הפרה שבו המדביק נתפס בעת ביצוע העבירה או מתקבל דיווח בזמן אמת על הדבקת מודעות במקום אחר בעיר, תתבצע פעולת אכיפה במקום ובאופן מידי יחד עם נציגי המועצה, תוך מתן עדיפות להסרה עצמית.

במקרה של הפרה, מתן התראה טלפונית תוך פירוט המפגע ומתן ארכה קצרה להסרה עצמית שלא תעלה על 4 שעות.

בכבוד רב,
אריאל עשירי
יו"ר הועדה