ישיבת מליאה ראשונה

לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: ישיבת מליאה ראשונה

הנכם מוזמנים לישיבת מליאה ראשונה ביום רביעי בתאריך 05/12/18 בשעה 18:00

במשרדי המועצה.

על סדר היום:

1. השבעת חברי מליאת המועצה .

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה