הזמנה לישיבת מליאת המועצה

לכבוד

חברי מליאת המועצה

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מליאת המועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מליאת המועצה שתתקיים ביום ראשון 30/12/2018  בשעה 19.00 בסיפריה.

ישיבה ראשונה על סדר היום

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2019 (לישיבה זו הוזמן רו"ח נסים דוידוב)

ישיבה שניה על סדר היום

1.דוח הכספי של המועצה לשנת 2017

   (לישיבה זו מוזמנים רו"ח ניסים דוידוב , רונית עובדיה יועמ"ש).

ישיבה שלישית על סדר היום

1. בחירת ועדות חובה ורשות.

2. בחירת סגן לראש המועצה.

3. מינוי ראש המועצה לייצוג המועצה בוועדות חוץ מועצתיות ( ועדה לתיכנון ולבניה שורקות ,איגוד ערים לאיכות הסביבה ורשות הניקוז).

4. אשור תב"ר סימון כבישים בסך 71,429₪ .

5. אשור תב"ר שילוט חוף הים בסך 1,897 ₪ (משרד הפנים) .

6. פרסום ברשומות – סרגיי קרפמן פקח המועצה .

בכבוד רב,

שלמה אלימלך

ראש המועצה