תקנון מלגות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז- תשע"ח 2019

מבוא

1.

המועצה האזורית גן רווה (להלן: "המועצה האזורית") תעניק מלגות במטרה לעודד ולסייע לתושבי המועצה האזורית הלומדים לימודים אקדמאים לתואר ראשון בלבד , במוסדות המוכרים במועצה להשכלה גבוהה.

2.

כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחות ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

3. אוכלוסיית מקבלי המלגות

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית גן רווה, הלומדים לתואר ראשון בלבד ובכפוף לקריטריונים שבתקנון זה.

גובה המלגה

3.1 גובה המלגה הבסיסית לסטודנט יהיה בהתאם ליכולת התקציבית של המועצה ולמספר המבקשים ולא יותר מ- 1,500 ₪.

3.2 גובה המלגה המורחבת לסטודנט יהיה בהתאם ליכולת התקציבית של המועצה ולמספר המבקשים ולא יותר מ- 4,500 ₪ וזאת בכפוף לעמידת הסטודנט בתנאים המזכים בקבלת מלגה מורחבת. יודגש כי המלגה המורחבת מורכבת מהמלגה הבסיסית ע"ס 1,500 ₪ וכן מסך 3,000 ₪ נוספים אשר להם יהיה זכאי סטודנט בכפוף לאמור לעיל.

4. תקופת המלגה

המלגה תינתן לשנת לימודים אחת בלבד (במהלך כל שנות הלימודים לתואר הראשון) ועל פי אפשרויות ושיקול המועצה.

5. תנאים לקבלת המלגה הבסיסית :

 1. המבקש חייב להיות הוא וכן הוריו תושבי המועצה האזורית גן רוה (רישום במרשם האוכלוסין) 5 שנים לפחות לפני מועד הגשת הבקשה לקבלת המלגה .
 2. המבקש חייב להיות רשום ללימודי תואר ראשון במוסד לימודי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 3. המבקש לומד לתואר ראשון בלבד (לא לקורסים, השתלמויות, הכשרות מקצועיות וכיוצא באלה) .
 4. המבקש יציג אישור לימודים מקורי חתום ע"י המוסד בו הוא לומד לתואר ראשון בציון המגמה .
 5. קבלת המלגה מותנית בהצגת קבלה במקור על תשלום מלוא שכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה (במידה ואין קבלות על שנת הלימודים הראשונה, יש להגיש בשנה השנייה.
 6. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יגישו את הבקשה למלגה  בהתקיים התנאים שבתקנון זה והמלגה תינתן רק לאחר שימציא הסטודנט אישור מהאוניברסיטה על זכאותו לקבלת התואר הראשון.
 7. תשלום מלוא המסים והתשלומים המגיעים למועצה ממקבל המלגה ו/או מהוריו בגין כל עניין ובגין נכסי המקרקעין בתחום המועצה .
 8. תשלום מסי ועד מקומי ע"י מקבל המלגה ו/או הוריו .

6.תנאים לקבלת המלגה המורחבת:

6.1 בנוסף לעמידה בכל תנאי המלגה הבסיסית, על המבקש לקבל מלגה מורחבת לפעול בהתנדבות במשך 25 שעות שנתיות לפחות בשנה שלגביה מבוקשת המלגה, בפעילות  לטובת הקהילה במועצה האזורית גן רווה בלבד. בטרם יחל מבקש המלגה בפעילות לטובת הקהילה כאמור לעיל עליו לקבל את אישור המועצה האזורית לפעילות הפרטנית שבכוונתו לבצע ובכפוף לרשימת הגורמים המאושרים שלהלן ובהתאם לצרכי המועצה :

 • פעילות התנדבותית במנהל החינוך במועצה האזורית.
 • פעילות התנדבותית במנהל הרווחה במועצה האזורית.
 • פעילות התנדבותית במועדון הגמלאים המועצה האזורית.

6.2 מובהר בזה כי בין מבקש מלגה ובין המועצה האזורית אין ולא   יתקיימו יחסי עובד מעביד בכל תקופת פעילות הסטודנט למען הקהילה.

7. הגשת הבקשה למלגה ואישורה:

 1. המבקש יפנה למועצה עד יום 07/03/2019 לא תתקבלנה בקשות שהוגשו לאחר מועד זה, מלבד מקרים חריגים כגון שירות מילואים, מחלה חו"ח וכו' והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של וועדת המלגות במועצה האזורית.
 2. הבקשה תוגש בכתב על גבי טופס בקשת מלגה אותה יש לקבל במזכירות הישוב ו/או בועד המקומי  .
 3. תשובת המועצה תינתן עד לתאריך 28/3/2019
 4. קבלת המלגה תהיה במהלך חודש אפריל.

8.ביטול מלגה

סטודנט שיקבל מלגה יחתום על התחייבות על פיה היה ולא עמד באחד מתנאי תקנון זה, יהיה עליו להחזיר את  המלגה .

9.ועדת המלגות

ועדת המלגות מטעם המועצה מורכבת משלושה חברי מליאת המועצה מאיר משה - יו"ר, שייקה בילו - חבר, גוסטבו ליטמנוביץ - חבר, מזכירת הועדה אביבה חיימוביץ – לשכת ראש מועצה .

הועדה  תדון בנושאים הבאים:

 1. תקצוב.
 2. אישור זכאות וגובה המלגה.
 3. טיפול במקרים חריגים ובקשות מיוחדות .

10.

פרסום ההודעה יהיה על לוחות המודעות בישובים ,במזכירויות הישוב ו/או במשרדי הועד המקומי וכן דף לתושב לכל בית  אב.

 

חברי ועדת המלגות
מאיר משה  -  יו"ר
שייקה בילו  - חבר
גוסטבו ליטמנוביץ- חבר