ישיבה עם וועדת גבולות


 

שלום רב

המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות. בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית גן רווה.

חומרים אשר משמשים את עבודת הוועדה וכן מועדי הישיבות וסדר היום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il.

ישיבת הועדה נקבעה ליום 07/03/2022.

המעוניין להשמיע את דעתו רשאי להגיש התייחסותו בכתב עד לתאריך 28/02/2022 לדואר האלקטרוני [email protected].

הועדה תשלח זימון פרטני לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או רואה לנכון לזמנו.

בכבוד רב
ראש המועצה האזורית גן רווה